วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.4

แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา 14101 ชื่อหน่วย School ปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสำคัญ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้สามารถสื่อความหมาย ตอบคำถาม เข้าใจ ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล ถ่ายโอนความรู้จากภาพและของจริงในสถานศึกษามาเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้

2. ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications)
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจ ตีความ เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ป 4/ 3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 จุดประสงค์ปลายทาง สื่อความหมาย ตอบคำถาม เข้าใจ ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล ถ่ายโอนความรู้จากภาพและของจริงในสถานศึกษามาเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้
3.2 จุดประสงค์นำทาง
1. เขียนข้อตกลงในห้องเรียนได้
2. อ่านข้อตกลงในห้องเรียนได้
3. เลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียนได้
4. วาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน

4. สาระการเรียนรู้
1. สัญลักษณ์เรื่องข้อตกลงปฏิบัติตนร่วมกันที่ใช้ในห้องเรียน
- No food and drinks in class.
- Don’t shout.
- Don’t sleep in class.
- Don’t play a ball in class.

5. การวัดและประเมินผล

ทักษะที่ต้องการวัด
ภาระ/
ร่องรอยหลักฐาน
เครื่องมือที่ใช้วัด
วิธีการวัด/เกณฑ์
1. เขียนข้อตกลงในห้องเรียน
2. อ่านข้อตกลงในห้องเรียน
3. เลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียนตรงตามความหมาย
4. วาดภาพสัญญลักษณ์
1. เขียนข้อตกลงในห้องเรียน
2. อ่านข้อตกลงในห้องเรียน
3. แบบฝึกหัด
4. ชิ้นงาน
ร่องรอยหลักฐาน
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียน
3. คะแนนแบบฝึกหัด
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน
3. แบบทดสอบการเก็บคะแนน
4. แบบเก็บคะแนนจากชิ้นงาน
1. นักเรียนเขียนข้อตกลงเป็นกลุ่ม
2. นักเรียนอ่านข้อตกลงเป็นกลุ่ม
3. เลือกใช้ถูก 5 คำ หมายถึง ดี
เลือกใช้ถูก 3 คำ หมายถึง พอใช้
เลือกใช้ถูก 0-2 คำ หมายถึง ต้องปรับปรุง
4. ชิ้นงานสวยงาม ถูกต้อง หมายถึง ดี
ไม่ค่อยสวยถูกต้อง หมายถึง พอใช้
ไม่สวย ไม่ถูกต้อง หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การวาดภาพ
1. วาดถูกต้องตรงกับความหมาย หมายถึง ดี
2. วาดถูกต้องบางส่วน ถูกต้อง หมายถึง พอใช้
3. วาดภาพสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง หมายถึง ต้องปรับปรุง

5.1 การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้

สิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
1. เขียนข้อตกลงในห้องเรียนได้
2. อ่านข้อตกลงในห้องเรียนได้
3. เลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียนได้
4. วาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน
1. แบบสังเกต
2. แบบสังเกต
3. แบบสังเกต

4. แบบสังเกต
1. ภาพ
2. ใบความรู้
3. ใบความรู้

4. ภาพ
1. เขียนได้
2. อ่านได้
3. ฟังและเลือกได้

4. เชื่อมโยงและวาดภาพได้

5.2 การวัดและประเมินผลพฤติกรรมที่ต้องการเน้น

สิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
1. ความตั้งใจในการเขียนข้อตกลงในห้องเรียน
2. ความตั้งใจในการอ่านข้อตกลงในห้องเรียน
3. ความตั้งใจในการเลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียน
4. ความตั้งใจในการทำงานกลุ่ม
1. สังเกตการเขียน

2. สังเกตการอ่านออกเสียง
3. สังเกตการเลือกใช้
4. สังเกตการทำงานกลุ่ม
1. แบบสังเกต

2. แบบสังเกต

3. แบบสังเกต

4. แบบสังเกต
1. เขียนได้

2. อ่านออกเสียงได้

3. ฟังและเลือกคำได้

4. ทำงานกลุ่มได้

6. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้น warm up
ครูทักทายนักเรียนด้วยการสนทนาทั่วๆไป เช่น Hello! Good morning. How are you? แล้วหยุดให้นักเรียนตอบทีละคน หากนักเรียนตอบชัดเจน ก็ให้นั่งลงและใช้คำถามอื่นๆอีกเช่น What’s your name? Are you a boy? Are you a girl? Are you a teacher? นักเรียนตอบตามความสามารถและสลับจับคู่กันถามและตอบ
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

ขั้น warm up
นักเรียนฟังครูแล้วตอบคำถามตามความสามารถ
นักเรียนจับคู่กันสลับถามและตอบสัก 3-5 นาทีขั้นนำเสนอ (Presentation)
1. ครูเขียนคำศัพท์ที่เป็นคำกริยาที่ใช้บ่อยๆในห้องเรียน เช่น read, listen, take off, sit, stand, look, หรือข้อห้ามในการปฏิบัติในห้องเรียน เช่น Don’t eat. Don’t talk. Don’t sleep. Don’t run.
นักเรียนออกเสียงตามครู พร้อมกับครูชี้คำศัพท์บนกระดาน ครูสั่งนักเรียนว่า Repeat
ขั้นฝึกหัด (Practice)
2. ครูใช้บัตรคำศัพท์ชูให้นักเรียนออกเสียงตามพร้อมๆกัน ทีละแถว และทีละคน
3. ครูเขียนตาราง 2 ช่องบนกระดาน
Do P Do not Í
sit Don’t eat.
listen Don’t run.
look Don’t sleep.
repeat Don’t talk.
answer Don’t play.
stand Don’t shout.
Take off Don’t forget your book.
4. ครูให้นักเรียนใช้บัตรคำ ชู และอ่านให้เพื่อนในห้องฟัง พร้อมทั้งประเมินว่า ถูกหรือผิด แข่งขันกันด้วย
5. ครูสั่งให้นักเรียนเปิดหนังสือ หน้า 45 ฟังแถบบันทึกเสียง และอ่านตามแถบบันทึกเสียง
6. ครูสั่งให้นักเรียนเปิดหนังสือ หน้า 52 ฟังแถบบันทึกเสียง และอ่านตามแถบบันทึกเสียง
ขั้นนำไปใช้ (Production)
7. ครูขีดตาราง 2 ช่อง แล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนจะเลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียน ข้อใด
ขั้นนำเสนอ (Presentation)
1. เมื่อครูสั่ง Repeat นักเรียนออกเสียงตามครู สัก 2 ครั้ง ต่อคำ ฝึกทุกคน สัก 4-5 นาที

ขั้นฝึกหัด (Practice)
2. นักเรียนอ่านบัตรคำศัพท์พร้อมๆกัน ทีละแถว และทีละคน
3. นักเรียนอ่านตามตาราง 2 ช่อง แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ฝึกอ่านเป็นกลุ่ม ให้เวลาสัก 5 นาทีในการฝึก จากนั้นครูสั่งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำศัพท์แต่ละคำ และให้นักเรียนในห้องบอกว่า ถูก หรือ ผิด
4. นักเรียนใช้บัตรคำ ชู และอ่านให้เพื่อนในห้องฟัง พร้อมทั้งช่วยกันประเมินว่า ถูกหรือผิด แข่งขันกันด้วย
5. นักเรียนเปิดหนังสือ หน้า 45 ฟังแถบบันทึกเสียง และอ่านตามแถบบันทึกเสียง
6. นักเรียนเปิดหนังสือ หน้า 52 ฟังแถบบันทึกเสียง และอ่านตามแถบบันทึกเสียง
ขั้นนำไปใช้ (Production)
7. นักเรียนเลือกข้อตกลงที่ต้องการลงในช่อง
8. ครูพานักเรียนดูภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียนในหนังสือเรียนหน้า 45 และ 52
9. ครูสั่งให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กันวาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน และเลือกว่าจะติดสัญลักษณ์ที่ไหนในห้องเรียน
ขั้น wrap up
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมา
1. การเขียน/อ่าน/เลือกใช้สัญลักษณ์
2. การเลือกใช้ภาพสัญลักษณ์/วาดภาพลำไปติดในห้องเรียน

8. นักเรียนดูภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียนในหนังสือเรียนหน้า 45 และ 52
9. ครูสั่งให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กันวาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน และเลือกว่าจะติดสัญลักษณ์ที่ไหนในห้องเรียน
ขั้น wrap up
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมา
1. การเขียน/อ่าน/เลือกใช้สัญลักษณ์
2. การเลือกใช้ภาพสัญลักษณ์/วาดภาพลำไปติดในห้องเรียน

7. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................ลงชื่อ ผู้ตรวจ


( นายสมชาย จันทนา )
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
( นางสุรางค์ วิสุทธิสระ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
8. บันทึกผลหลังสอน


8.1 ผลการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้

(1) เขียนข้อตกลงในห้องเรียนได้
ระดับดี คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับต้องปรับปรุง คน คิดเป็นร้อยละ

( 2 ) อ่านข้อตกลงในห้องเรียนได้
ระดับดี คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับต้องปรับปรุง คน คิดเป็นร้อยละ

(3) เลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียนได้
ระดับดี คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับต้องปรับปรุง คน คิดเป็นร้อยละ

(4) วาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน
ระดับดี คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับต้องปรับปรุง คน คิดเป็นร้อยละ

8.3 ผลการสอน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8.4 ปัญหาและอุปสรรค
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8.5 ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไข
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ ผู้สอน
( นางสาวพัชรินทร์ เตาะแป )
ครูผู้สอน
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
9. ประเมินผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ ผู้ตรวจ
( นายสมชาย จันทนา)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ฝ่ายวิชาการ
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
( นางสุรางค์ วิสุทธิสระ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น